Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗД) следва да се прилага от 25 май 2018г. и регламентира защитата на личните данни на субектите в
Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Всяка компания трябва да предприеме необходимите мерки за защита на правата и свободите на физическите лица, за да гарантира неприкосновеността на личния им живот.

Политика за защита на личните данни на Социомед Консултинг ЕООД

Политиката за защита на личните данни на Социомед Консултинг ЕООД следва да се основава на изискванията на Регламент(ЕС) 2016 / 679 на  Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR). Съобразена е със Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България.

Във връзка със защитата и сигурността на данните, които са ни предоставени, следва да се прилагат всички технически и организационни средства, за да не се допуска неразрешен достъп,  неразрешено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информацията.

Данни, които биват обработвани:

Данни, необходими за идентификация на насрещната страна при сключване на договорни отношения, при извършване и осъществяване на дейностите и услугите : три имена, телефон за връзка, имейл адрес, адрес, данни за потребителя;

Защо се обработват личните Ви данни:

За сключване или изпълнение на договор

За изпълнение на законови и нормативни задължения

Категории получатели на лични данни:

 1. Социомед Консултинг ЕООД изрично определя лицето, обработващо лични данни.
 2. Получатели на лични данни са също и:

Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство и нормативна уредба;

Банки за обслужване на плащанията

Лица във връзка с извършването на счетоводни услуги.

Правила за съхранение на личните данни:

 1. Личните данни следва да се събират на хартиен и/или електронен носител
 2. След извършване на дейността или услугата, всякакви лични данни следва да бъдат унищожени по подходящ начин.
 3. На лица, които не се намират в договорни правоотношения със Социомед Консултинг ЕООД следва да бъде предоставена за подписване Декларация за обработване на лични данни.
 4. Обработващия лични данни, при установяване на нарушение, следва мигновено да информира органите на реда и да предприеме необходимите мерки за защита на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни:

Данни следва да бъдат съхранявани добросъвестно и законосъобразно, единствено и само за изпълнението на целите, за които са събрани, за срока на договора.

След изтичането на срока на договора, те трябва да бъдат унищожени или заличени.

За изпълнението следва да следи обработващия лични данни.

Права на лицата, чиито данни обработваме:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • Информация относно обработването на Вашите лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни
 • Коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или инициатива на Социомед Консултинг ЕООД;
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на Социомед Консултинг ЕООД, при наличие на законови основания за това;
 • Преносимост на личните данни – това право Ви позволява да получите данните си от Социомед Консултинг ЕООД и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
 • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви за били нарушени;
 • Право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни. Лицето има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработка на личните данни.
 • Упражняване на правата на лицата. Всяко лице може да упражни правата си като подаде изрично писмено заявление по имейл: office@smconsulting-bg.com

Данни за контакт на лице, обработващо лични данни, определено от Социомед Консултинг ЕООД:

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, можете да се обърнете към определеното от ф-ма Социомед Консултинг ЕООД  длъжностно лице по защита на личните данни – Петрунка Петрова, имейл:office@smconsultig-bg.com

Социомед Косултинг ЕООД полага всички усилия за защита на личните данни на физическите лица. Всяко лице, което извърши злонамерени или незаконни действия спрямо данните на физическите лица, ще бъде подведено под отговорност пред  съответните органи на Република България.

При нарушение на сигурността на данните, Социомед Консултинг ЕООД уведомява КЗЛД в срок до 72 часа от установяване на нарушението.

НИЕ ВИНАГИ СМЕ ГОТОВИ ДА ВИ ПОМОГНЕМ!

СОЦИОМЕД КОНСУЛТИНГ ЕООД – По-добрият избор на агенция за социални услуги!!